Menu

Aktuální pravidla pro náhradní plnění

Úspora a odpočet pro firmy s více než 25 zaměstnanci

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni dle §81 zákona o zaměstnanosti 435/2004 Sb. (novelizace 367/2011 Sb.) a prováděcí vyhlášky 518/2004 (novelizace 390/2011 Sb.) zaměstnávat osoby se ZP ve výši povinného podílu, tj. ve výši 4% z celkového počtu svých zaměstnanců.

Tuto povinnost zákon umožňuje splnit jedním z těchto způsobů anebo jejich vzájemnou kombinací:

  • zaměstnáváním občanů se ZP ve výši povinného podílu
  • náhradním plněním, tj. odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců se ZP nebo zadáváním výrobních programů těmto zaměstnavatelům
  • odvodem do státního rozpočtu

 

STEPA TRADE s.r.o. jako zaměstnavatel zaměstnávající více než 50% zaměstnanců se ZP nabízí možnost poskytnutí náhradního plnění. V roce 2024 poskytuje STEPA TRADE s.r.o. náhradní plnění v celkové maximální hodnotě za 14,47 přepočtených osob se ZP (tj. 14,47 x (28 x 42.427) = 17.189.723,32 Kč).

Výpočet objemu náhradního plnění (dle §18): od celkového objemu plateb uskutečněných za výrobky, služby nebo zakázky, které byly ve sledovaném kalendářním roce odebrané od zaměstnavatelů zaměstnávajících více jak 50% zaměstnanců se ZP, se odečte DPH a výsledná částka se vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku, vyhlášené MPSV.

Odvod do státního rozpočtu: pokud by zaměstnavatel nebyl schopen osoby se ZP zaměstnat sám, ani by nebylo možné nakoupit výrobky či služby od firem poskytujících náhradní plnění, byl by zaměstnavatel povinen odvést do státního rozpočtu částku rovnající se 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy zveřejněné Statistickým úřadem za první až třetí čtvrtletí sledovaného roku.

Omezení1): V případě, že náhradní plnění počtu osob se ZP vypočtené dle příkladu je větší než průměrný přepočtený počet zaměstnanců se ZP dodavatele, může si odběratel do plnění povinného podílu započíst nejvýše průměrný počet zaměstnanců se ZP dodavatele potvrzený za kalendářní čtvrtletí - tzn. že si může do náhradního plnění započíst osoby se ZP jen v počtu, který byl v jednotlivých čtvrtletích potvrzen jako nejvyšší.

Zákonem stanovený limit činí 28-násobek měsíční průměrné mzdy v národním hospodářství za 1-3.čtvrtletí předchozího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance zaměstnaného v předchozím kalendářním roce.

V praxi to znamená, že za každého přepočteného zaměstnance se ZP může v roce 2024 prodat zboží nebo služby pouze za 1.187.956,- Kč bez DPH ročně (28 x 42.427 Kč).

Pokud tedy v roce 2023 STEPA TRADE s.r.o. zaměstnávala v přepočtu 14,47 zaměstnanců, může za celý rok 2024 v součtu všem svým odběratelům fakturovat v rámci náhradního plnění maximálně do částky 17,189 mil. Kč bez DPH (14,47 x 1.187.956,- Kč).

Od listopadu roku 2017 je zavedena elektronická evidence náhradního plnění. Možnosti přihlášení do elektronické evidence najdete zde.

Vstup do elektronické evidence najdete zde.

 

Příklad výpočtu

výpočet
průměrná mzda za rok 2023 ---- 42 427 Kč
odběr zboží za 1 chybějící osobu se ZP prům. mzda * 7 296 989 Kč
odvod do st.rozpočtu za 1 chybějící osobu se ZP prům. mzda * 2,5 106 068 Kč

 

 příklad 1  příklad 2  příklad 3
 Celkový přepočtený počet vašich zaměstnanců  25  180  890
 Povinný podíl 4% zaměstnanců se ZP  1  7,2  35,6
 Váš skutečný počet zaměstnaných osob se ZP  0  3  30
 Potřeba nahradit zam. se ZP (viz také Omezení1))  1  4,2  5,6
 Náhradní plnění - objem odběru v Kč bez DPH  296 989 Kč  1 247 353 Kč  1 663 138 Kč
 Odvod do st. rozpočtu (v případě nevyužití jiných možností odpočtu)  106 068 Kč  445 485 Kč  593 980 Kč
arrow-right