Menu

Obchodní podmínky pro podnikatele

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
pro právnickou, či fyzickou osobu nakupující zboží v rámci své podnikatelské činnosti (nakupuje na IČ).

Kupní smlouvy mezi účastníky budou uzavírány na základě objednávek zaslaných prodávajícímu písemně, faxem, elektronickou poštou případně prostřednictvím internetového obchodu na adrese shop.stepa.cz. Jednotlivé objednávky je kromě statutárního orgánu kupujícího oprávněn podepisovat též zaměstnanec kupujícího pověřený nákupem. Kupující je povinen v objednávce uvést požadované množství a termín dodání.

Cena zboží a její splatnost

  1. Kupní cena zboží se řídí dohodou smluvních stran a je možno ji uskutečnit předem na zálohovou fakturu, případně v hotovosti, na dobírku nebo je splatná po dodání zboží na základě faktury vydané prodávajícím standardně se splatností 14 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, pokud není dohodnuto jinak. V případě prodlení s placením zboží je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužené částky za každý den prodlení do zaplacení. Dnem splnění peněžitého závazku se rozumí den připsání fakturované částky na účet prodávajícího.
  2. Kupující nakupuje zboží za ceny dohodnuté s prodávajícím, případně uzavírá rámcovou kupní smlouvu s prodávajícím o ceně, bonusech, slevách a platebních podmínkách, kterou uzavírají smluvní strany vždy na jeden rok.
  3. U nových zákazníků je vyžadována při prvním odběru zboží platba v hotovosti nebo předem.

Vlastnosti zboží

  1. Jakost a provedení zboží se řídí ujednáním v kupní smlouvě a musí být zabaleno způsobem stanoveným v kupní smlouvě. Nebyla-li ujednána jakost nebo provedení zboží, je prodávající povinen dodat zboží v jakosti a provedení, jež se hodí pro účel stanovený nebo není-li tento účel stanoven, pro účel, k němuž se takové zboží zpravidla užívá.
  2. Pokud nebylo ujednáno, jak má být zboží zabaleno nebo opatřeno pro přepravu, je prodávající povinen zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem, který je obvyklý pro takové zboží v obchodním styku nebo nelze-li tento způsob určit, způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží.
  3. Případná reklamace musí být doručena prodávajícímu kupujícím v písemné formě a musí v ní být prokazatelně uvedeny závady na reklamovaném zboží. V případě porušení originálního balení prodávajícího je kupující povinen neprodleně sepsat se zástupcem dopravní společnosti zápis do přepravního listu. Nahlášení reklamace v tomto případě je nezbytné do druhého pracovního dne od převzetí zboží. V případě skryté závady na zboží, které bylo předáno kupujícímu v neporušeném obalu od prodávajícího, je nezbytné reklamovat závadu na zboží do třiceti pracovních dnů od dodání zboží prodávajícím, a to rovněž písemnou formou s prokázáním vad na dodaném zboží.
  4. Pokud kupující reklamoval zboží dohodnutým způsobem, je prodávající povinen mu sdělit, zda reklamaci uznává a jakým způsobem ji hodlá řešit. Reklamace musí být vyřízena do 30 pracovních dnů od zaslání.

Doprava zboží, přechod nebezpečí škody a vlastnictví

  1. Způsob dopravy zboží bude vždy určen dohodou obou stran. Místem plnění je místo určení na objednávce od kupujícího. Prodávající odešle zboží pro kupujícího prostřednictvím vlastní nebo smluvní dopravy. Ceny dopravy se řídí aktuálním ceníkem (na adrese https://shop.stepa.cz/doprava/), rámcovou kupní smlouvou nebo dohodou obou stran.
  2. Pokud zajišťuje dopravu zboží prodávající, přechází vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží na kupujícího okamžikem převzetí zboží od dopravce v místě určení. Pokud zajišťuje dopravu zboží kupující, přechází na něj vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží okamžikem převzetí zboží k přepravě prvním dopravcem, v případě dopravy do zahraničí však na kupujícího přechází vlastnictví ke zboží až okamžikem, kdy zboží překročí státní hranici ČR.
  3. Pokud je zákazníkovi zasíláno zboží na EURO paletách, je nezbytné, aby při předání zboží byla tato paleta ihned vrácena, resp. vyměněna kupujícím  prostřednictvím dopravce. Pokud tak nebude učiněno, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu poplatek ve výši 250 Kč bez DPH, na který mu bude vystavena faktura. Pokud kupující vrátí výše zmíněnou EURO paletu do 6 měsíců od data povinnosti jejího vrácení, pak mu tento poplatek bude dobropisován.

Závěr

Právní vztahy z kupní smlouvy vzniklé se řídí platnými právními předpisy České republiky, především příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku číslo zák. 89/2012 Sb. Pro případ sporu ujednaly strany příslušnost místně a věcně příslušného soudu prodávajícího.

 

Tyto Podmínky nabývají účinnosti 1.7.2024

 

Obchodní podmínky pro podnikatele platné od 1.7.2024 ke stažení

arrow-right